Pravila nagradne igre

KLASA:UP/I-460-02/23-01/455 URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Datum odobrenja: 27. listopada 2023.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), trgovačko društvo Altitudo centar d.o.o. iz Zagreba , Ulica Nikole Jurišića 8, dana 14.09.2023. godine, utvrđuje sljedeća:
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„NAJLJEPŠE POKLONE ATELIER BEBES IMA I NAGRAĐUJE TE NJIMA“
 

Članak 1. – PRIREĐIVAČ
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Najljepše poklone Atelier Bebes ima i nagrađuje te njima“ je Altitudo centar d.o.o. iz Zagreba, Ulica Nikole Jurišića 8, OIB: 59774997564 ( u daljnjem tekstu Priređivač).

Članak 2. – SVRHA NAGRADNE IGRE
Svrha  nagradne igre je promidžba i unapređenje prodaje proizvoda Priređivača.

Članak 3. – VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se priređuje i provodi od 24.11.2023. – 24.12.2023. u trgovini Atelier Bebes na području Republike Hrvatske te na www.atelierbebes.com

Članak 4. – SUDIONICI NAGRADNE IGRE
Sudionici nagradne igre ( u daljnjem tekstu „Sudionik“ ) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaćaju i ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri Priređivača.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici i vlasnik Priređivača, kao ni članovi njihove uže obitelji, niti druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri priređivanju i provođenju ove nagradne
igre.

Članak 5. –  SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je obaviti kupnju bilo kojih proizvoda Priređivača ukupnog iznosa pojedinačnog računa od minimalno 30,00 EUR (slovima: trideset eura) (226,04 kn) ili više u trgovini Atelier Bebes koja se nalazi na adresi: Ulica Nikole Jurišića 8, Zagreb i internet trgovini Atelier Bebes na www.atelierbebes.com
Prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri će se vršiti na posebnom obrascu na www.atelierbebes.com  na način da sudionici upišu svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa i kućni broj, mjesto stanovanja, poštanski broj, datum i godina rođenja, e-mail adresa, broj mobitela/ telefona i broj računa),a koje sudionik pristaje dati priređivaču jer su potrebni za provođenje nagradne igre i ostvarivanja svrhe u koju se ista priređuje sukladno ovim Pravilima. Gore navedene osobne podatke Sudionika, Priređivač će koristiti isključivo za potrebe provođenja nagradne igre sukladno regulativi GDPR.
Svaki Sudionik može sudjelovati neograničeni broj puta, odnosno toliko puta koliko ima pojedinačnih  računa u ukupnom iznosu minimalne kupnje od 30,00 EUR (slovima: trideset eura) (226,04 kn) ili više. Svaki pojedinačan račun može sudjelovati samo jednom u nagradnoj igri. Izvornik računa koji služi kao dokaz kupnje, prijave i sudjelovanja u nagradnoj igri treba sačuvati do završetka trajanja nagradne igre te ga predati na uvid Priređivaču kod preuzimanja nagrade. Putem e-mail adrese upisane u obrazac, Priređivač će obavijestiti Sudionika o sudjelovanju u nagradnoj igri, datumu izvlačenja dobitnika i osvajanju nagrade ukoliko bude izvučen kao dobitnik.

Članak 6. –  NAGRADNI FOND
Nagradni fond se sastoji od pet zasebnih nagrada i to:
a) GLAVNA NAGRADA
1. Kolica za djecu Bugaboo Butterfly
b) SPOREDNA NAGRADA
2. Dječji romobil Scoot&Ride Highwaykick 1
3. Dječja igračka magnetne pločice Connetix 212 Rainbow megapack
4. Dječja igračka Modu Dreamer Set
5. Dječja igračka Janod Aktivni stol Čarobna šuma
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.143,85 € (slovima: tisućustočetrdesettri eura i osamdesetpet centi) (8.618,34 kn).
Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. – IZVLAČENJE DOBITNIKA
Izvlačenja dobitnika svih nagrada održat će se 27.12.2023. u 11 sati u prostorijama Priređivača. Prilikom izvlačenja dobitnika biti će prisutna tročlana komisija koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrade. Komisija će nadgledati dali je dobitnik nagrade sudjelovao u nagradnoj igri u skladu sa pravilima ove nagradne igre . Ukoliko se utvrdi da izvučeni dobitnik nije izvršio prijavu u skladu sa pravilima ove nagradne igre, ista će se proglasiti nevažećom te će nagrada biti dodijeljena sljedećem izvučenom dobitniku koji udovoljava pravilima sudjelovanja u nagradnoj igri. O održavanju izvlačenja dobitnika nagrada, Priređivač će sastaviti zapisnik. Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja, na način da će imena dobitnika biti objavljena na internet stranici www.atelierbebes.com

Članak 8. – PREUZIMANJE NAGRADA
Priređivač će obavijestiti dobitnike nagrade u pisanom obliku e-mailom u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnik ima rok od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti za preuzimanje dobivene nagrade. Nagrade će se preuzimati uz predočenje važeće identifikacijske isprave u trgovini Atelier Bebes na adresi: Ulica Nikole Jurišića 8, Zagreb. Iznimno u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu u trgovini, istu će mu Priređivač poslat kurirskom službom. Prilikom preuzimanja nagrade u trgovini , dobitnik će potpisati Izjavu o preuzimanju nagrade, a ukoliko se nagrada šalje kurirskom službom, potvrda kurirske službe o predanom paketu će se smatrati da je dobitnik preuzeo nagradu. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Priređivač će ponovo pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 9. – KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Sudionici u ovoj nagradnoj igri suglasni su i daju privolu ispunjavanjem obrasca na internet stranici, da ako postanu dobitnici nagrade Priređivač može bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika koristiti i javno objaviti u tiskanom ili digitalnom mediju njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu i druge podatke koje mu sudionici stave na raspolaganje, a u svrhu provođenja nagradne igre. Priređivač kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, vodi i obrađuje prikupljene osobne podatke sudionika i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i promotivne svrhe Priređivača, sukladno ovim Pravilima. Sudionik može u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Priređivač, te može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pisanim putem na adresu Priređivača. Ukoliko sudionik povuče privolu za obradu svojih osobnih podataka potrebnih za sudjelovanje u nagradnoj igri, smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u nagradnoj igri. Osobni podaci sudionika/dobitnika se mogu po potrebi podijeliti sa pružateljem kurirske dostave , a u svrhu dostave nagrade dobitniku.  Priređivač će poduzeti sve potrebne mjere da osobni podaci sudionika budu zaštićeni te da se sa istima postupa na siguran način, zakonito i pošteno u skladu sa važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka.Priređivač će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre 90 dana od završetka nagradne igre,  nakon čega će svi osobni podaci biti uništeni.

Članak 10. – PRESTANAK OBVEZA
Sve obveze Priređivača prema dobitniku prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od kurirske službe,  odnosno potpisom Izjave o preuzimanju nagrade te istekom roka u kojem dobitnik nije preuzeo nagradu sukladno ovim Pravilima. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu moguću štetu, za bilo kakve nezgode ili ozljede nastale uslijed korištenja dodijeljenih nagrada, a s čime se dobitnici izričito slažu.

Članak 11. – PREKID NAGRADNE IGRE
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici Priređivača, www.atelierbebes.com. U tom slučaju Priređivač ne odgovara sudionicima za moguću nastalu štetu. Priređivač će diskvalificirati sudionika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne  podatke te ako se utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi.

Članak 12. – ZAVRŠNE ODREDBE I OBJAVA PRAVILA
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila te ispunjavanjem obrasca za prijavu za sudjelovanje u nagradnoj igri potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka te obradom i postupanjima s istima. Priređivač i sudionik/dobitnik nagradne igre suglasni su da će eventualne nesporazume rješavati sporazumno, a u slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Pravila nagradne igre sa navedenom klasom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena prije početka nagradne igre, na internet stranici Priređivača, www.atelierbebes.com  te počinju vrijediti 24.11.2023.

*FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1€=7,53450 kn.